Termeni și condiții

I. PREAMBUL

Site-ul www.cassa.ro („Website-ul”) și aplicația software CASSA sunt proprietatea societății CASSA DIGITAL SOFTWARE S.R.L, (denumită în continuare ”CASSA”), cu sediul social în București, Sector 2, Cal. Moșilor, nr. 158, parter, modul P193, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/10442/2019, cod fiscal 41497978, disponibil la, e-mail

[email protected].

Accesarea Website-ului, utilizarea aplicației software Cassa și achiziționarea serviciilor oferite de CASSA prin intermediul aplicației implică acceptarea prezenților Termeni și condiții, astfel că este necesară citirea completă a documentului.

Crearea contului de utilizator și orice comandă confirmată prin bifarea căsuței ”Am luat la cunoștință de Termenii și condițiile de utilizare” reprezintă o acceptare din partea utilizatorului aplicație a ofertei contractuale propuse de CASSA în condițiile stipulate de art. 9 din Legea nr. 365/2002 privind comerțul electronic. Bifarea căsuței reprezintă o confirmare a acordului de voință.

II. DEFINIȚII

Aplicația - Reprezintă aplicația informatică de facturare, gestionare și administrare de documente financiar-contabile și administrative Cassa, dezvoltată de CASSA și aflată în proprietatea intelectuală a acestuia;

Acces - Reprezintă acceptul CASSA de a utiliza Aplicația oferit Utilizatorului în schimbul unui abonament lunar și utilizarea efectivă a Aplicației;

Serviciu - Reprezintă serviciile puse la dispoziție de CASSA prin Accesul la Aplicație, în special sincronizarea datelor din contul de utilizator, asistență pentru aceste servicii, backup de date de pe orice tip de dispozitiv - de oriunde prin accesul la Internet – precum și orice alte servicii oferite prin accesul la Aplicație sub forma unui abonament lunar sau în schimbul unei plăți punctuale;

Utilizator profesional - Reprezintă orice persoană juridică ce deține un contract de abonament valabil și care utilizează Aplicația în cursul prestării unor activități constând în servicii de contabilitate sau administrative;

Utilizator final - Reprezintă persoana juridică/fizică care acționează în scopuri legate de activitatea sa comercială, industrială sau de producție, artizanală ori liberală, care are încheiat un contract de prestări servicii cu Utilizatorul profesional prin care acesta prestează un serviciu și care utilizează aplicația pentru facilitarea comunicării cu un alt Utilizator;

Utilizator – Reprezintă Utilizatorul profesional sau Utilizatorul final care își creează un cont în Aplicație, are acces în Aplicație și beneficiază de un Serviciu;

Cont - Reprezintă secțiunea din Aplicație care permite Utilizatorului accesul în Aplicație pentru a beneficia de Servicii;

Comandă - Reprezintă comanda de achiziționare a unuia sau a mai multor Servicii oferite de CASSA, realizată de Utilizatorul care își dorește să beneficieze de acel/acele Servicii;

Ticket - Reprezintă documentul electronic transmis prin e-mail de către Utilizator către CASSA, conținând descrierea și calificarea unui incident;

BUG - Reprezintă incidentul care se manifestă prin apariția unei diferențe între funcționarea reală a Aplicației și funcționarea descrisă în versiunea curentă a specificațiilor Aplicației;

Suport - Reprezintă intervenția făcută de către CASSA și reprezentații săi în teritoriu, fără ca aceasta să implice modificarea codului sursă al Aplicației;

Mentenanță - Reprezintă intervenția făcută de către CASSA, ce implică modificarea codului sursă al Aplicației;

Conținut - Reprezintă toate informațiile de pe Website sau Aplicație care pot fi vizitate, vizualizate sau altfel accesate prin utilizarea unui echipament electronic:

o conținutul oricărui e-mail trimis Utilizatorului de către CASSA prin mijloace electronice și/sau orice alt mijloc de comunicare disponibil;

o orice informație comunicată prin orice mijloc de către un angajat/colaborator al CASSA, Utilizatorului, conform informațiilor de contactare, specificate sau nu de către acesta;

o informații legate de Serviciile sau tarifele practicate de CASSA într-o anumită perioadă;

o informații legate de Serviciile sau tarifele practicate de către un terț cu care CASSA are încheiate contracte de parteneriat, colaborare sau prestări servicii, într-o anumită perioadă;

o date referitoare la CASSA sau alte date privilegiate ale acestuia;

o date referitoare la noutăți disponibile sau aflate în dezvoltare de CASSA.

Newsletter – Reprezintă mijlocul de informare periodic, exclusiv electronic, respectiv poștă electronică, asupra Website-ului, Aplicației și Serviciilor și/sau a promoțiilor desfășurate de CASSA într-o anumită perioadă, fără niciun angajament din partea CASSA cu referire la informațiile conținute de acesta.

Autorizare eFactura - Reprezintă procesul de împuternicire a unei entități create în cadrul aplicației de către Utilizatorul Profesional sa acceseze Spațiul Privat Virtual (SPV) prin intermediul aplicației CASSA. Această împuternicire poate avea loc în favoarea Utilizatorului Final sau a altui Utilizator Profesional. 

III. OBIECTUL TERMENILOR ȘI CONDIȚIILOR

3.1 Obiectul Termenilor și condițiilor îl constituie Accesul Utilizatorului în Aplicație pentru a beneficia de servicii de facturare, gestionare, stocare și administrare de documente financiar-contabile și resurse umane, sincronizare a datelor din contul de utilizator, comunicare între Utilizatorul profesional și Utilizatorul final, precum și de orice alte Servicii oferite de CASSA prin Accesul la Aplicație sub forma unui abonament lunar sau în schimbul unei plăți punctuale.

3.2 Prezenții Termeni și condiții sunt aplicabile Accesului în Aplicație precum și tuturor comenzilor realizate pentru orice alte Servicii oferite de CASSA prin accesul la Aplicație. Orice Comandă și deschidere a unui Cont implică acceptarea de către Utilizator a prezenților Termeni și Condiții.

3.3 Prin acceptarea prezenților Termeni și condiții, CASSA oferă Acces la Aplicație, precum și orice alte Servicii solicitate de Utilizator în Aplicație, în condițiile și în limitele stabilite în prezenții Termeni și condiții.

3.4 În momentul acceptării prezenților Termeni și condiții între CASSA și Utilizator se consideră încheiat un contract de prestări servicii în baza căruia CASSA oferă Acces în Aplicație, precum și furnizează orice alte Servicii solicitate de Utilizator în Aplicație.

3.5 Ulterior acceptării prezenților Termeni și condiții de către Utilizator, CASSA va transmite acestuia, prin intermediul poștei electronice, o copie electronică a prezenților Termeni și condiții.

3.6 CASSA îşi rezervă dreptul de a modifica prezenții Termeni și condiții în orice moment. Versiunea Termenilor și condițiilor aplicabilă Accesului în Aplicație sau unei Comenzi realizate este aceea publicată pe Website la momentul la care se utilizează Aplicația sau s-a plasat Comanda.

3.7 Aplicația poate fi accesată de pe o serie de interfețe precum: iOS, Android și web browser.

IV. CREAREA CONTULUI DE UTILIZATOR

4.1 Accesul în Aplicație îi este permis oricărui Utilizator în urma creării și validării Contului.

4.2 Utilizatorul profesional își va putea crea și valida Contul doar în urma introducerii și confirmării următoarelor informații:

a) CUI;

b) Nume și Prenume;

c) Adresa de email;

d) Numărul de telefon.

4.3 Utilizatorul final își va putea crea și valida Contul doar în urma introducerii și

confirmării următoarelor informații: a) CUI;

b) Nume și Prenume;

c) Adresa de email;

d) Numărul de telefon.

4.4 Contul va fi creat și validat doar în urma introducerii și confirmării informațiilor

menționate anterior și doar prin acceptarea prezenților Termeni și condiții prin

bifarea check-boxului corespunzător.

4.5 Prin înregistrarea Contului, Utilizatorul înțelege că poate fi contactat de CASSA, prin

orice mijloc agreat de CASSA, în orice situație în care este necesară contactarea

acestuia, exclusiv în legătură cu utilizarea Aplicației.

Integrare eFactura

4.6 Prin efectuarea procesului de "Autorizare eFactură" în cadrul platformei CASSA, orice persoană juridică înregistrată corespunzător împuternicește în mod expres și irevocabil aplicația CASSA să acceseze, să colecteze și să proceseze datele disponibile în cadrul Spatiul Privat Virtual (SPV). Astfel de autorizare conferă capacității tehnice a aplicației CASSA dreptul de a prelua informațiile și alte operații conexe prevăzute de sistem.

4.7 Procedura se desfășoară prin semnătura electronică a unuia dintre acești utilizatori și confirmă acordul reciproc între părți. 

4.8. Prin intermediul acestei autorizări, toți utilizatorii înregistrați sub aceeași companie vor dobândi accesul la vizualizarea datelor procesate, având capacitatea de a iniția, conform funcționalităților disponibile, diverse acțiuni legate de sistemul eFactură, inclusiv, fără a se limita la, trimiterea facturilor electronice în cadrul SPV.

4.9 Semnătura electronică este un mijloc de autentificare și validare a identității Utilizatorilor Profesionali sau a Utilizatorilor Finali implicați în procesul de autorizare.

4.10 Utilizatorul posesor al dreptului inițial de autorizare își rezervă dreptul unilateral de a revoca, la discreția sa, autorizarea acordată pentru preluarea și procesarea datelor în SPV, prin mecanismele prevăzute de aplicație, oprind astfel orice tranzacție ulterioară sau acces legat de datele menționate anterior.

V. DOCUMENTE CONTRACTUALE ȘI COMANDA

5.1 Ulterior înregistrării Contului, Utilizatorul poate efectua Comenzi în cadrul Aplicației.

5.2 Prin finalizarea Comenzii, Utilizatorul consimte că toate datele furnizate de acesta

sunt corecte, complete și adevărate la data plasării Comenzii.

5.3 Confirmarea Comenzii va fi transmisă de CASSA pe e-mail și va fi compusă din

următoarele documente:

a) Comanda (împreună cu mențiunile clare asupra datelor personale de

autentificare și facturare) și condițiile sale specifice;

b) Termeni și condiții.

5.4 CASSA poate anula Comanda efectuată de către Utilizator, în urma unei notificări prealabile adresate acestuia, fără nicio obligație ulterioară a vreunei părți față de cealaltă sau fără ca vreo parte să poată pretinde celeilalte daune-interese în următoarele cazuri:

a) neacceptarea de către banca emitenta a cardului Utilizatorului sau a tranzacției;

b) invalidarea tranzacției de către procesatorul de carduri agreat de CASSA;

c) datele furnizate de către Utilizator sunt incomplete și/sau incorecte;

d) încălcării oricăreia dintre prevederile prezenților Termeni și Condiții.

5.5 Contractare Serviciului se consideră valabilă de la în momentul confirmării Comenzii de către CASSA, comanda neconfirmată neavând valoarea unei comenzi acceptate de către CASSA.

5.6 Prezenții Termeni și condiții puse la dispoziție de către CASSA pe Website vor sta la baza fiecărei Comenzi confirmate de către CASSA.

VI. CESIONAREA ȘI SUBCONTRACTAREA

6.1 CASSA poate cesiona și/sau subcontracta către o terță parte serviciile ce țin de onorarea Comenzii.

6.2 În cazul cesionării sau subcontractării către o terță parte, aceasta va fi unica răspunzătoare de îndeplinirea obligațiilor asumate față de Utilizator.

VII. DURATA PREZENȚILOR TERMENI ȘI CONDIȚII

7.1 Prezenții Termeni și condiții intră în vigoare la data la care CASSA oferă Acces Utilizatorului în Aplicație, respectiv la data la care CASSA confirmă Comanda Utilizatorului și sunt aplicabile pe întreaga perioadă în care Utilizatorul are Acces în Aplicație, respectiv, pe toată perioada în care beneficiază de Serviciul comandat.

7.2 În cazul în care Utilizatorul nu mai dorește să beneficieze de Accesul în Aplicație și de Serviciile contractate în cadrul Aplicației, accesul va fi întrerupt definitiv, iar datele sale și orice documente aferente Contului Utilizatorului vor fi șterse în mod automat în termen de 60 de zile. Utilizatorul are posibilitatea de a cere ștergerea imediată a datelor și a oricăror documente încărcate în Aplicație, iar acest lucru se va realiza în maxim 2 zile lucrătoare.

VIII. FACTURARE ȘI PLATA

8.1 Prețurile Accesului în Aplicației și ale Serviciilor sunt afișate pe Website și/sau în Aplicație și sunt exprimate în Euro.

8.2 Prețul convertit în RON la cursul stabilit de BNR în ziua emiterii facturii, modalitatea de plată, termenul de plată și contul bancar în care plata va fi efectuată sunt specificate în fiecare Comandă.

8.3 Facturarea Accesului și a Serviciilor contractate se va face lunar sau anual, in functie de tipul de abonament ales de catre utilizator,. Factura emisă de CASSA include TVA.

8.4 CASSA va emite factura în conformitate cu tipul de abonament de care beneficiază Utilizatorul, respectiv în conformitate cu Serviciile contractate de Utilizator, după caz.

8.5 Factura va fi trimisă Utilizatorului pe adresa de email utilizată pentru crearea

Contului si in aplicatia Cassa in zona de “Documente”.

8.6 Utilizatorul va efectua plata abonamentului prin procesatorul de plati Stripe, pe care

Cassa il are integrat in aplicatie. Plata abonamentului se face prin debitarea directa a cardului in functie de recurenta pe care Utilizatorul o alege. Aceasta fiind: plata lunara sau anuala, ambele disponibile pentru abonamentul Corporate.

8.7 Dupa ce Utilizatorul alege abonamentul si efectueaza plata, aplicatia deblocheaza functionalitatile specifice tipului de abonament si pot fi folosite de catre Utilizator.

8.8 În cazul în care Utilizatorul nu realizează plata dupa crearea contului, Cassa isi rezerva dreptul sa stearga contul utilizatorului in termen de 48 ore.

8.9 În cazul în care Utilizatorul nu realizează plata abonamentului dupa expirarea acestuia, accesul Utilizatorului va fi suspendat imediat pana la efectuarea platii., cu excepția cazului în care un acord alternativ a fost convenit în scris cu Utilizatorul.

8.10 În cazul în care CASSA va suporta eventuale costuri și cheltuieli în numele Utilizatorului, acestea vor fi adăugate la facturile emise de CASSA către Utilizator, după caz, și pot necesita o plată separată.

8.11 CASSA nu este/nu poate fi făcut responsabil pentru niciun alt cost suplimentar suportat de Utilizator, incluzând dar nelimitându-se la comisioane de conversie valutară aplicate de către banca emitentă a cardului acestuia, în cazul în care moneda de emitere a acestuia diferă de RON. Responsabilitatea pentru această acțiune o poartă numai Utilizatorul.

8.12 Nu se percep rambursări pentru facturile plătite.

8.13 În cazul în care Utilizatorul consideră că o factură emisă de către CASSA nu este calculată corect, trebuie să anunțe CASSA în scris, în termen de 5 de zile de la primirea facturii, în lipsa notificării, se va considera că Utilizatorul a acceptat factura astfel cum a fost întocmită.În cazul în care pe perioada în care Utilizatorul beneficiază de Acces în Aplicație și de alte servicii contractate în cadrul Aplicației vor interveni schimbări de preț în legătură cu Accesul în Aplicație, respectiv în legătură cu Serviciile contractate CASSA va notifica Utilizatorul asupra oricărei modificări a planului de plată cu minim 15 zile înainte de ziua facturării.

IX. OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR

9.1 CASSA are următoarele obligații:

a. să ofere un drept de utilizare (licență) neexclusivă și nelimitată în timp și spațiu

pentru folosirea Aplicației;

b. să permită accesul în Aplicația pentru crearea, încărcarea, facilitarea comunicării

dintre Utilizatorul profesional și Utilizatorul final;

c. să ofere asistență tehnică de luni până vineri între orele 09:00 – 18:00 pentru

probleme legate de Aplicație sau pentru lămuriri cu privire la utilizarea Aplicației. CASSA nu oferă asistență financiar-contabilă sau legală și nu va fi ținută răspunzătoare pentru aceste aspecte;

d. să facă backup zilnic al datelor;

e. să faciliteze conectarea la sistem printr-un protocol sigur de comunicare (https);

f. să asigure sincronizarea datelor între Utilizatorul profesional și Utilizatorul final.

Aplicația CASSA nu funcționează în varianta offline;

g. să asigure confidențialitatea și securitatea datelor cu caracter personal puse la

dispoziție de Utilizatori.

9.2 CASSA are următoarele drepturi:

a. să i se pună la dispoziție toate informațiile și materialele necesare în vederea creării Contului, precum și pentru furnizarea Serviciilor comandate de Utilizator;

b. să restricționeze activități ce pot compromite Contul Utilizatorului. În cazul în

care CASSA primește o notificare cu privire la existența unor activități cu o aparență nelegală realizată de către Utilizatori, își rezervă dreptul de a suspenda Contul Utilizatorului sau de a bloca accesul la acesta;

c. să monitorizeze, să vizualizeze documentele și bazele de date ale Utilizatorului;

d. să colecteze date anonime despre modul de utilizare a Aplicației și a Serviciilor

sale și să le facă publice în mod agregat;

e. să cesioneze și/sau subcontracteze unei terțe părți serviciile ce țin de onorarea

Comenzii, cu informarea Utilizatorului, nefiind necesar acordul acestuia;

f. să încaseze prețul pe care Utilizatorul îl datorează pentru Utilizarea Aplicației sau

pentru fiecare Comandă.

g. Sa modifice pretul abonamentului pentru Utilizatorul final si Utilizatorul

Profesional.

9.3 Utilizatorul are următoarele obligații:

a. să respecte acești Termeni și condiții;

b. să pună la dispoziția CASSA toate informațiile necesare în vederea creării Contului pentru dobândirea Accesului în Aplicație și pentru furnizarea Serviciilor comandate;

c. să achite contravaloarea accesului în Aplicație și a Serviciilor comandate;

d. să răspundă pentru întreg conținutul și documentele existente în Contul său sau

pentru orice încălcare a legii sau a drepturilor unei terțe persoane;

e. să folosească Aplicația sau Serviciile contractate în deplină legalitate și cunoscând

dispozițiile legale în vigoare cu privire la activitatea pe care o desfășoară;

f. să respecte în totalitate prevederile legate de drepturile de autor și protecția

datelor cu caracter personal în ceea ce privește datele introduse în sistem;

g. să poarte întreaga responsabilitate în cazul în care persoanele aprobate să utilizeze Aplicația încalcă dispozițiile prezenților Termeni și condiții sau se

angajează în activități ilegale sau imorale;

h. să nu divulge credențialele de acces în Cont, orice asemenea divulgare fiind făcută

pe propria responsabilitate;

i. să verifice toate caracteristicile Serviciilor pe care dorește să le contracteze și să

solicite lămuriri cu privire la orice neclarități referitoare la Servicii prealabil

înregistrării unei Comenzi;

j. să informeze, în cel mai scurt timp, CASSA cu privire la orice neregulă cu privire

la Accesul în Aplicație. 

9.4 Utilizatorul are următoarele drepturi:

a. să primească Acces în Aplicație și să îi fie furnizate Serviciile comandate, în condiții optime și conform standardelor în domeniu;

b. să fie informat cu privire la orice problemă legată de funcționarea Aplicației, care ar putea conduce la întreruperea temporară sau definitivă a Accesului în Aplicație sau a prestării Serviciilor comandate sau la scăderea calității acestora.

X. DREPTURI DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ

10.1 Conținutul, astfel cum este definit, incluzând dar nelimitându-se la logo-uri, reprezentări stilizate, simboluri comerciale, imagini statice, imagini dinamice, text și/sau conținut multimedia prezentate în Aplicație sau pe Website sunt proprietatea exclusivă a CASSA, acestuia fiindu-i rezervate toate drepturile obținute în acest sens în mod direct sau indirect (prin licențe de utilizare și/sau publicare).

10.2 Utilizatorului nu îi este permisă copierea, distribuirea, publicarea, transferul către terțe părți, modificarea și/sau altfel alterarea, utilizarea, legarea la, expunerea, includerea oricărui Conținut în orice alt context decât cel original intenționat de CASSA, includerea oricărui Conținut în afara Aplicației sau a Website-ului, îndepărtarea însemnelor care semnifică dreptul de autor al CASSA asupra Conținutului, precum și participarea la transferul, vânzarea, distribuția unor materiale realizate prin reproducerea, modificarea sau afișarea Conținutului, decât cu acordul scris expres al CASSA.

10.3 Niciun Conținut transmis către Utilizator, prin orice mijloc de comunicare (electronic, telefonic etc.) sau dobândit de acesta prin accesare, vizitare și/sau vizualizare nu constituie o obligație contractuală din partea CASSA și/sau a angajatului/prepusului CASSA care a mijlocit transferul de Conținut, în cazul în care acesta există, față de respectivul conținut.

10.4 Este interzisă orice utilizare a Conținutului în alte scopuri decât cele permise expres prin prezenții Termeni și condiții.

XI. LIMITAREA RESPONSABILITĂȚII CASSA

11.1 CASSA nu poate fi ținut responsabil pentru daune de orice fel pe care Utilizatorul sau oricare terță parte le poate suferi ca rezultat al îndeplinirii de către CASSA a oricăreia dintre obligațiile sale conform prezenților Termeni și condiții sau a unei Comenzi sau pentru daune care rezultă din utilizarea Serviciilor.

11.2 CASSA nu garantează că Aplicația, serverele pe care este găzduită sau e-mailurile trimise de la adresa de e-mail [email protected] sunt fără viruși sau alte componente informatice cu caracter potențial dăunător, că nu conține erori, omisiuni, defecțiuni, întârzieri sau întreruperi în operare sau transmitere, căderi de linie sau orice alți factori similari. Utilizatorul folosește Aplicația pe riscul propriu, CASSA fiind liber de orice răspundere pentru eventualele daune directe sau indirecte cauzate de Accesarea Aplicației sau ca urmare a utilizării informațiilor din Aplicație.

11.3 CASSA face eforturi permanente pentru a păstra acuratețea informațiilor din Aplicație. Cu toate acestea, uneori pot apărea mici inadvertențe.

XII. DECLARAȚIILE ȘI GARANȚIILE UTILIZATORULUI

12.1 Utilizatorul declară următoarele:

a) acceptarea prezenților Termeni și condiții nu constituie o încălcare sau caz de neîndeplinire a obligațiilor asumate prin orice contract sau alt instrument la care Utilizatorul este parte sau prin care acesta este obligat sau afectat și nu încalcă în orice alt mod drepturile niciunei terțe părți, iar acești Termeni și condiții creează pentru Utilizator obligații valide, legale și angajante din punct de vedere juridic potrivit prevederilor acestora;

b) împotriva Utilizatorului persoană juridică nu s-a deschis procedura insolvenței prevăzută de Legea nr. 85/2006, respectiv Legea nr. 85/2014, nu s-a declanșat procedura concordatului preventiv, nu a fost numit vreun mandatar ad-hoc, nu s- a inițiat o astfel de cerere din partea vreunui creditor, societatea nu se află în stare de dizolvare, divizare, fuziune, reorganizare etc.;

c) Utilizatorul a implementat sau se află în curs de implementare a tuturor procedurilor și măsurilor adecvate pentru protecția datelor cu caracter personal, conform legii aplicabile.

XIII. PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

13.1 CASSA încearcă sa protejeze cât mai mult posibil dreptul privind confidențialitatea și imaginea Utilizatorilor. CASSA depune toate eforturile necesare pentru a se asigura că informațiile pe care Utilizatorul le introduce în baza de date a CASSA sunt utilizate exclusiv în scopuri în legătură cu Utilizarea Aplicației.

13.2 La momentul înregistrării unui Cont, prin accesarea acestuia, CASSA va prelucra date cu caracter personal de natura sa identifice o anumită persoană în concordanță cu prezenții Termeni și condiții și în scopul declarat stipulat în Politica de confidențialitate a CASSA.

XIV. COMUNICĂRI ELECTRONICE

14.1 Dacă Utilizatorul nu comunică intenția sa în sens contrar, CASSA va folosi adresa de e-mail/nr. telefon al Utilizatorului pentru a comunica cu acesta.

14.2 Pentru comunicarea dintre Utilizatorul profesional și Utilizatorul final se vor folosi adresa de e-mail/nr. telefon al fiecărui Utilizator.

14.3 Comunicările pe Internet sunt capabile de corupția datelor și, prin urmare, CASSA nu este responsabil pentru modificările aduse acestor comunicări după expedierea lor.

14.4 Utilizatorul, în calitate de destinatar, este responsabil să efectueze o verificare antivirus asupra atașamentelor primite.

14.5 În cazul comunicării electronice, există riscul de a nu primi, de a întârzia, de a induce în eroare sau de a fi interceptate documentele de către terți. CASSA folosește software de scanare a virușilor pentru a reduce riscul ca virușii și obiectele similare dăunătoare să fie transmise prin e-mailuri sau dispozitive de stocare electronice. Cu toate acestea, comunicarea electronică nu este în totalitate sigură și CASSA nu poate fi responsabil pentru daunele sau pierderile cauzate de viruși sau coduri dăunătoare și pentru comunicațiile care sunt corupte sau modificate după expediere. CASSA nu este responsabil pentru probleme sau erori accidentale legate de acest mijloc de comunicare, în special în ceea ce privește materialele sensibile din punct de vedere comercial.

14.6 CASSA nu este responsabil pentru eventuale pierderi, penalități, suprataxări, dobânzi sau obligații fiscale suplimentare cauzate de funcționarea în mod defectuos a Aplicației sau care exced controlului rezonabil al CASSA.

14.7 Chiar dacă anumite documente pot aparține în mod legal Utilizatorului, CASSA va distruge corespondența și alte documente pe care le stochează și care au o vechime de peste șapte ani, altele decât documentele pe care le consideră de o importanță continuă. Dacă Utilizatorul consideră necesară păstrarea unui anumit document, trebuie să notifice acest lucru în scris.

XV. ÎNREGISTRARE, PAROLE ȘI RESPONSABILITĂȚI

15.1 Accesul Utilizatorului la anumite funcționalități din cadrul Aplicației este permis doar în cazul în care acesta a optat pentru abonament lunar.

15.2 Orice acces neautorizat la elementele ne-publice ale Aplicației sau accesul altor persoane în afara celor autorizate pentru utilizarea unui anumit Cont reprezintă infracțiunea de acces fără drept la un sistem informatic și va fi sancționată conform legislației române în vigoare.

15.3 CASSA poate solicita despăgubiri pentru orice reclamație (inclusiv orice cerere de neglijență) care rezultă din orice dezvăluire neautorizată de către Utilizator sau de către orice persoană pentru care acesta este responsabil.

XVI. RĂSPUNDEREA PĂRȚILOR

16.1 Încălcarea de către Utilizator a prezenților Termeni și condiții conduce la încetarea imediată a tuturor relațiilor dintre Utilizator și CASSA și la ștergerea Contului Utilizatorului, îndreptățind CASSA să procedeze la utilizarea tuturor mijloacelor legale avute la dispoziție pentru recuperarea prejudiciului astfel creat.

16.2 Utilizatorul este singurul responsabil pentru toate activitățile întreprinse în cadrul Aplicației și pe Website și răspunde pentru orice daune materiale sau de orice altă natură produse CASSA.

16.3 Nerespectarea de către Utilizator a oricăreia dintre obligațiile, declarațiile și/sau garanțiile acestuia, prevăzute în prezenții Termeni și condiții atrage răspunderea Utilizatorului, fiind obligat să repare integral toate prejudiciile suferite de CASSA.

16.4 În cazul în care Utilizatorul nu își execută obligațiile din prezenții Termeni și condiții sau le execută necorespunzător, va fi obligat să acopere prejudiciile integral suferite de către CASSA, dar fără a se limita la daune materiale (directe sau indirecte), daune morale, prejudicii de imagine, beneficii nerealizate, cheltuielile litigiului pendinte, cheltuieli în faza de executare, onorariul avocațial rezonabil etc.

16.5 În situațiile prevăzută la punctele 16.3 și 16.4, pentru atragerea răspunderii Utilizatorului, CASSA va notifica în scris Utilizatorul cu privire la orice pretenții, precizând detalii rezonabile ale unor astfel de pretenții (inclusiv temeiul acesteia și estimarea cu bună credință a valorii prejudiciului încercat sau ce ar putea fi încercat).

16.6 În termen de cel mult 30 (treizeci) de zile de la data primirii notificării potrivit punctului 16.5 de mai sus, Utilizatorul va avea posibilitatea de a remedia toate și oricare dintre încălcările de obligații, declarațiile și/sau garanțiile asumate/date potrivit acestor Termeni și condiții, fără niciun cost pentru CASSA.

16.7 În situația în care Utilizatorul: (i) fie refuză să acționeze potrivit celor menționate la punctul 16.6 de mai sus sau (ii) nu remediază si nu înlătură orice potențial prejudiciu al CASSA ca urmare a nerespectării oricărei obligații, declarații și/sau garanții, CASSA va putea să recupereze de la Utilizator toate și oricare prejudicii încercate, potrivit punctelor 16.3 sau 16.4.

16.8 CASSA stochează în Cloud informația și documentele încărcate în Cont de Utilizator.

16.9 Serviciul de cloud este furnizat de o terță parte („Furnizorul de cloud”) cu care CASSA a semnat un acord de confidențialitate pentru a asigura respectarea clauzelor relevante în condițiile standard ale activității CASSA, raportat la confidențialitate,

comunicarea pe Internet, Legea privind protecția datelor.

16.10 Serviciul furnizat de Furnizorul de cloud este o facilitate găzduită pe web. CASSA nu

este responsabil pentru întreruperea serviciilor furnizate de Furnizorul de Cloud, însă va depune eforturi rezonabile pentru a ajuta la asigurarea reluării serviciului normal cât mai curând posibil.

XVII. CONFIDENȚIALITATE

17.1 CASSA va păstra confidențialitatea informațiilor sau documentelor de orice natură pe care Utilizatorul le furnizează. Dezvăluirea informațiilor furnizate se va putea face doar în condițiile menționate în prezenții Termeni și condiții.

17.2 În temeiul prezenților Termeni și Condiții, noțiunea de „informații confidențiale” desemnează oricare și toate informațiile primite și/sau cunoscute de către CASSA sau Utilizator ca urmare a creării Contului, efectuării Comenzii, inclusiv orice informații legate de activitatea celor două părți sau informații care nu sunt publice.

17.3 CASSA și Utilizatorul se obligă să nu folosească niciuna dintre informațiile confidențiale altfel decât în scopul îndeplinirii prezenților Termeni și condiții și să păstreze confidențialitatea cu privire la toate informațiile confidențiale.

17.4 CASSA și Utilizatorul vor permite accesul la informațiile confidențiale numai acelor persoane care trebuie să le cunoască în scopul îndeplinirii obligațiilor asumate prin prezenții Termeni și condiții și vor instrui orice asemenea persoane în legătură cu natura confidențială a informațiilor respective.

17.5 Obligația de a păstra confidențialitatea datelor/informațiilor din și în legătură cu acești Termeni și condiții, indiferent pe ce suport se prezintă acestea subzistă și în cazul angajaților CASSA sau ai Utilizatorului.

17.6 Prevederile prezentei secțiuni cu privire la confidențialitate nu se vor aplica în următoarele cazuri:

a) la data dezvăluirii acestora, informațiile confidențiale erau deja cunoscute publicului;

b) partea căreia îi aparțin informațiile și-a dat acordul în scris cu privire la dezvăluirea acestora de către cealaltă parte, anterior dezvăluirii.

17.7 În cazul în care CASSA sau Utilizatorul primește o solicitare pentru dezvăluirea unor informații confidențiale din partea unui autorități în temeiul legii, partea care a primit solicitarea autorității va înștiința cu promptitudine cealaltă parte. În cazul în care partea căreia îi aparțin informațiile respective nu obține un ordin sau o altă dispoziție prin care să-și protejeze informațiile confidențiale, partea căreia îi este solicitată dezvăluirea va dezvălui numai acele informații confidențiale cerute potrivit legii și va depune toate eforturile pentru a i se garanta că informațiile confidențiale astfel dezvăluite vor fi tratate în condiții de confidențialitate.

17.8 Partea care oferă informația va rămâne proprietara exclusivă a informației confidențiale. De asemenea, dacă informația confidențială este reactualizată, aceasta va rămâne în continuare proprietatea exclusivă a părții care o oferă.

17.9 CASSA și Utilizatorul vor păstra confidențialitatea informațiilor indiferent de suportul pe care se află acestea, atât pe perioada în care sunt supuse prezenților Termeni și condiții, cât și pe o perioadă nelimitată de la încetarea din orice motiv a acestora.

17.10 Nicio declarație publică, promovare, comunicat de presă sau orice alt mod de dezvăluire către terțe părți nu va fi făcută de Utilizator cu privire la Aplicație sau o Comandă fără consimțământul prealabil scris al CASSA.

XVIII. ÎNCETAREA CONTRACTULUI

18.1 Prezentul contract încetează de drept, fără a mai fi necesară intervenția unei instanțe judecătorești, în conformitate cu dispozițiile art. 1553 Noul Cod Civil, în cazul în care:

a) Utilizatorul își încalcă oricare dintre obligațiile sale asumate prin prezenții

Termeni și condiții, după ce a fost avertizat în prealabil, printr-o notificare scrisă de către CASSA, că o nouă nerespectare a acestora va duce la rezilierea prezenților Termeni și condiții;

b) prin neplata prețului și/sau a cheltuielilor de către Utilizator pe o perioadă mai mare de 60 de zile de la scadență. Termenii și condițiile vor înceta de plin drept, fără necesitatea efectuării vreunei notificări sau îndeplinirea altei condiții prealabile;

18.2 CASSA va notifica Utilizatorului încetarea prezenților Termeni și condiții cu cel puțin 30 zile calendaristice înainte de data la care încetarea urmează să-și producă efectele. Termenii și condițiile vor înceta să mai producă efecte în momentul expirării termenului de preaviz, fără nici o altă formalitate sau intervenție a unei instanțe judecătorești.

18.3 Rezilierea prezenților Termeni și Condiții nu va avea nici un efect asupra obligațiilor deja scadente ale CASSA sau ale Utilizatorului.

18.4 Prevederile prezentului capitol nu înlătură răspunderea părții care în mod culpabil a cauzat încetarea prezenților Termeni și condiții.

18.5 Prezenții termeni și condiții pot înceta în orice moment, prin acordul scris al CASSA și al Utilizatorului.

XIX. FORȚA MAJORĂ ȘI CAZUL FORTUIT

19.1 CASSA și Utilizatorul nu răspund de neexecutarea la termen sau/și de executarea în mod necorespunzător – total sau parțial – a oricărei obligații care le revin în baza prezenților Termeni și condiții, dacă neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligației respective a fost cauzată de forța majoră sau de un caz fortuit, așa cum sunt definite de lege.

19.2 Partea care invoca forța majoră/cazul fortuit este obligată să notifice celeilalte părți, în termen de 5 zile de la producerea evenimentului și să ia toate măsurile posibile în vederea limitării consecințelor lui. Dacă în termen de 30 de zile de la producere, evenimentul respectiv nu încetează, părțile au dreptul să-și notifice încetarea de plin drept a prezenților Termeni și condiții, fără ca vreuna dintre ele să poată pretinde daune-interese.

XX. LEGEA APLICABILĂ ȘI SOLUȚIONAREA LITIGIILOR

20.1 Acești Termeni si condiții sunt guvernați de legile din România.

20.2 În cazul în care eventualele neînțelegeri privind validitatea prezenților Termeni și condiții sau rezultate din interpretarea, executarea sau încetarea lor nu se vor putea rezolva pe cale amiabilă, părțile au convenit să se adreseze mediatorilor sau instanțelor judecătorești competente de pe raza Curții de Apel București.

XXI. CLAUZE FINALE

21.1 Drepturile și remediile de care beneficiază Utilizatorul sau CASSA sunt cumulative și nu alternative. Nici neexercitarea, nici orice amânare în exercitarea oricărui drept, putere sau privilegiu de către una dintre cele două părți conform prezenților Termeni și Condiții nu va acționa ca o renunțare la acel drept, putere sau privilegiu și nicio exercitare individuală sau parțială a oricărui astfel de drept, putere sau privilegiu nu va exclude orice altă exercitare ulterioară a acestui drept, putere sau privilegiu sau exercitarea oricărui alt drept, putere sau privilegiu.

21.2 Prezenții Termeni și condiții conțin întregul acord între CASSA și Utilizator cu privire la utilizarea Website-ului, Accesul, utilizarea Aplicației și a oricăror Servicii contractate.

21.3 CASSA și Utilizatorul declară că aceste clauze ale prezenților Termeni și condiții sunt acceptate mod expres, orice înțelegere anterioară neproducând efecte juridice între acestea.

21.4 Orice modificare cu privire la datele de contact (telefon sau e-mail), adresă sau cont bancar, se vor face în termen de 48 de ore de la producerea modificării.

21.5 Dacă orice prevedere din prezenții Termeni și condiții va fi considerată ilegală, nulă sau neaplicabilă, integral sau parțial, conform legii aplicabile, această prevedere sau o parte a acesteia, în măsura respectivă, va fi considerată a nu face parte din prezenții Termeni și condiții, iar legalitatea, valabilitatea și aplicabilitatea celorlalte prevederi din prezenții Termeni și condiții nu va fi afectată. Într-o astfel de situație, CASSA va depune toate eforturile, într-o perioadă rezonabilă, pentru a înlocui prevederea considerată ilegală, invalidă sau neaplicabilă cu o prevedere având același scop care va fi legală, validă și aplicabilă.

21.6 CASSA are dreptul de face orice modificare a prezenților Termeni și condiții, noua variantă fiind pusă la dispoziția Utilizatorului prin publicarea în Aplicație și pe Website.

21.7 Orice notificare sau altă comunicare în legătură cu prezenții Termeni și condiții va fi făcută în scris și va fi transmisă pe adresa de e-mail a Utilizatorului disponibilă în Cont, respectiv pe adresa de e-mail a CASSA disponibilă în secțiunea „Contact” sau în prezenții Termeni și condiții.